Sınav Talimatı

Sınavların gerçekleştirilmesine ilişkin usül ve esaslar aşağıda dikkatinize sunulmuştur.

 

01- Katılımcıların sınav sahasına kontrollü bir biçimde alınması, güvenliğin tesisi için zaruridir. Bu kapsamda Sekretarya, başvurusu alınan ve kontrol sonucunda uygun bulunan adayların tamamını P09-L04 SINAV KATIIM TAKİP/KONTROL LİSTESİNE Giriş kontrolleride iş bu liste marifeti ile Değerlendirici tarafından bizzat ya da kontrolü altında Sınav Personelleri tarafından gerçekleştirilecektir.

 

Resim 1 P09-L04 SINAV KATILIM TAKİP/KONTROL LİSTESİ_ÖRNEK 01

 

Resim 1 de görüldüğü üzere, söz konusu form, katılımcıların isimlerini, T.C. Kimlik Numaralarını ve vesikalık boyutlarında resimlerini içerecek şekilde tasarlanmıştır. Sınav girişlerinde, katılımcılardan kimlikleri talep edilecek ve P09-L04 içindeki veriler üzerinden kontroller gerçekleştirilecektir.

 

02- Sınav esnasında kullanılması yasak olan cep telefonu, tablet vb. cihaz/ekipmanlar, giriş esnasında talep edilecek ve muhafaza kutularına konarak, sınav sonrasında teslim edilmek üzere saklanacaktır.

 

03- Kontroller esnasında, başvuru esnasında tespit edilen Fiziksel Engellilerin ve/veya özel ihtiyaçlara sahip olan kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli çalışmalar gerçekleştirilecektir.

 

04- Kontrollü olarak sınav sahasına alınan kişilere P09-T05 SÖZLÜ DUYURU TALİMATI’ nda belirtilen “Yazılı sınav/mülakat sınavı öncesinde yapılacak duyuru içeriği” bölümü okunacaktır.

 

Resim 2 SINAV YELEKLERİ TASARIM ÖRNEĞİ

 

05- Adaylara; ön ve arka kısımlarında katılımcı sıra numaralarını afişe eden iş yelekleri teslim edilecektir. Adayların sınav esnasında söz konusu yelekleri giymeleri zaruridir. Bu durum sözlü duyuru talimatı içinde de belirtilmektedir.

 

06- Sınav sahasına yerleştirilen kameralara ilişkin aşağıdaki kontroller yapılacaktır.

A. Kameraların çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir.

B. Kameraların fiili sınav alanını ve sınav katılımcılarının tamamını görüntülediğinden emin olunmalıdır.

C. Kameraların güç durumu kontrol edilecektir.

D. Kamera hafızasının boş olup olmadığı kontrol edilecektir.

E. Kamera kayıt işlemi başlatılacaktır.

 

07- Adaylar, yeleklerinde belirtilen sıra numaralarına uygun biçimde kamera karşısına geçerek aşağıda belirtilen bilgileri, anlaşılır biçimde yüksek sesle söyleyeceklerdir. Bu esnada adayların doğru konumda oldukları ve anlaşılır şekilde açıklama yaptıkları bizzat değerlendiriciler tarafından kontrol edilecektir.

A. İsim Soyisim

B. Katıldıkları sınav programının adı

C. Katılım tarihi

D. Sına ve belgelendirme sürecine ilişkin bilgilendirildiklerine ilişkin beyan.

E. Fiziksel engelleri ya da özel ihtiyaçlarına ilişkin beyan.

 

08- Adaylar, yazılı sınav sahasına alınacak, yeleklerinde belirtilen sıra numaraları ile ayrılmış, kolçaklı sandalyelere oturacaklardır. Belirtilen yerlerin dışında başka sıralara oturmaya izin verilmeyecektir.

 

Resim 3 KOLÇAKLI SINAV SANDALYESİ VE KATILIMCI NUMARASI

 

09- Mühürlü zarf içinde tutulan sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtar formları, Değerlendirici tarafından mühür etiketi yırtılmak sureti ile çıkarılacaktır. Mühürlü zarfı açan değerlendirici, zarf üzerine kişisel kaşesini basacak ve tarih, saat ve imzasını atacaktır. (Resim4, Resim5)

 

Resim 4 SORU KİTAPÇIKLARININ TUTULDUĞU MÜHÜRLÜ ZARF ÖRNEĞİ

 

Resim 5 DEĞERLENDİRİCİ TARAFINDAN AÇILAN ZARF ÖRNEĞİ

 

10- Zarf içinde muhafaza edilen soru kitapçıkları, Resim6’ da belirtilen sıralamaya uygun biçimde adaylara dağıtılacaktır. Adayların kendilerine verilen sınav kitapçıklarının türünü değiştirme talebinde bulunmaları (A TİPİ YERİNE B vb.) söz konusu değildir. 

 

Resim 5 OTURMA DÜZENİ ÖRNEĞİ

 

11- Soru kitapçıkları kapak kısmında afişe edilen kurallar, bütün adaylara sesli olarak okunacak, sınava ilişkin soruları olup olmadığı sorgulanacaktır. Soru kitapçıklarının ve cevap anahtarlarının doğru bir biçimde doldurulması sağlanacak ve kontrol edilecektir.

 

Resim 6 SORU KİTAPÇIĞI ÖRNEK_01

 

 

12- P09-F01 SINAV PROGRAM FORMUNDA belirtilen saatte yazılı sınav başlatılacaktır. Yazılı sınav evreleri, soru sayıları ve süreleri soru kitapçıklarının kapak kısmında açık bir biçimde tanımlanmaktadır. Sınav iş bu tanımlara uygun biçimde gerçekleştirilecektir.

 

Resim 7 SORU KİTAPÇIĞI ÖRNEK_02

 

13- Her bir konuya ilişkin sınav, soru kitapçıkları kapağında belirtilen sürelerin sonunda sonlandırılacaktır. Bütün birimlere ilişkin yazılı sınav sonrasında, soru kitapçıkları ve cevap anahtarları toplanacak, mühürlü zarfın içine konacak ve mühür etiketi kullanılmak sureti ile tekrar mühürlenecektir.

Resim 7 YAZILI SINAV SONRASI ZARF MÜHÜRLEME ÖRNEK

 

14- Yazılı sınav sonrasında 15dk’dan az olmamak üzere adaylara, değerlendirici ve sınav personellerine dinlenme imkanı sağlanacaktır. Bu esnada, adayların sınava ve belgelendirme sürecine ilişkin her türlü sorusu cevaplanmaya çalışılacaktır.

 

15- Mülakat olan sınavlarda, adaylara mülakata ilişkin uyarılar P09-T05 SÖZLÜ DUYURU TALİMATI’ nda belirtilen “Yazılı sınav/mülakat sınavı öncesinde yapılacak duyuru içeriği” bölümüne uygun biçimde yapılacaktır.

 

16- Adaylar, sıra numaralarına uygun biçimde mülakat sahasına alınacaktır. Bu esnada diğer adayların, mülakatı görmemeleri için gerekli önlemler alınacaktır.

 

17- Mülakat için adaylar teker teker kabul edilecek ve bizzat değerlendirici tarafından sorgulanacaktır. Değerlendiriciler bu esnada kendilerine teslim edilen mülakat sorularına uygun biçimde mülakatı gerçekleştireceklerdir. 

 

18- Mülakat sonrasında 15dk’dan az olmamak üzere adaylara, değerlendirici ve sınav personellerine dinlenme imkânı sağlanacaktır. Bu esnada, adayların sınava ve belgelendirme sürecine ilişkin her türlü sorusu cevaplanmaya çalışacaklardır.

 

19- Performansa dayalı sınav öncesinde Değerlendirici P09-T05 SÖZLÜ DUYURU TALİMATI “Performansa dayalı sınav duyurusu” başlığı altında belirtilen hususları açıklayacaktır.

 

20- Performansa dayalı sınavlar, Performans projeleri üzerinden gerçekleştirilecektir. Sınav süresi ve bölümleri aynen yazılı sınavlarda olduğu gibi proje kitapçıklarının kapak kısmında afişe edilmektedir ve sınavlar bu kurallara uygun biçimde gerçekleştirilecektir.

 

21- Performansa dayalı sınavların gruplar halinde gerçekleştirilmesi halinde; gruplar, değerlendiriciler tarafından oluşturulacak ve her bir grup sıraya uygun biçimde performans sınavına tabi tutulacaktır.

 

22- Performans sınavı esnasında değerlendiriciler, adayları dikkatle gözleyecek, P09-F03 PERFORMANSA DAYALI SINAV DEĞERLENDİRME FORMUNA kaydedeceklerdir. Ancak performans sınavlarında değerlendirilmesi gereken çok sayıda parametre vardır ve özellikle grup halinde yapılan sınavlarda bu verilerin kaydı esnasında dikkatli davranılması önem arz etmektedir. Adil yaklaşımın tesisi için grup sınavlarında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

A. Performans sınavı öncesi, grubun tamamına, “Münferit ve ortak yapılacak işlerin projede belirtildiği, Münferit olarak belirtilen işlerin, sadece görevlendirilen kişi tarafından yapılacağı ve diğer katılımcıların bu işlere müdahale etmeyecekleri; ortak işlerin yapımında da adaylardan dengeli katılım talep edileceği, pasif kalan adayların, o işlere ilişkin puanları alamayacakları”, açık ve net ifadeler kullanılarak açıklanacaktır.

B. Açıklamalara rağmen, adaylardan bir veya birkaçının çalışmalarda baskın olduğu görülecek olursa değerlendirici duruma müdahale ederek adayları uyaracaktır.

C. Uyarılara rağmen pasif kalmaya devam eden kişiler, doğal olarak pasif kaldıkları değerlendirme parametrelerinden puan alamayacaklardır.

 

23- Sınav sonrasında, değerlendirici, adaylara sınava ilişkin düşüncelerini, görüş ve şikayetlerini yazılı biçimde bildirmeleri için P03-F03 DIŞ ANKET FORMU’ nu dağıtacaktır. İsteyen adayların söz konusu formu cep telefonları marifeti ile istedikleri zaman doldurma imkanları vardır. Gerekli yönlendirme Değerlendiriciler tarafından yapılacaktır.

Resim 8 P03-F03 DIŞ ANKET FORMU MOBİL ÖRNEK

 

24- Sınav girişinde muhafaza kutusuna kaldırılan kişisel cihazlar, adaylara geri teslim edilecek ve sınav süreci sonlandırılacaktır.

 

 

Adayların sınavdan çekilmeleri

Adayların; sınav esnasında herhangi bir nedenle sınavdan çekilmeyi talep etmeleri durumunda (sınav sorularını cevaplayamayacak seviyede olmaları vb.) değerlendiriciler aşağıda belirtilen prosese uygun hareket edeceklerdir.

 

01- Diğer katılımcıların konsantrasyonlarını bozmamak için olabildiğince sessiz şekilde iletişim kurmalıdır.

 

02- Soru kitapçığının veya projesinin son bölümüne uygun bir alana “sınavdan kendi isteğimle çekiliyorum” beyanını yazmasını ve altını imzalamasını talep etmelidir.

 

03- Sınav materyallerini (soru kitapçığı, proje vb.) teslim almalıdır.

 

04- Kamera karşısına geçerek, adayın numarasını ve ismini belirterek sınavdan çekilmek istediğini beyan etmeli ve sınavdan çekilme gerekçelerini açıklamak üzere adayın, kamera karşısına geçmesini talep etmelidir.

 

05- Adayın kamera karşısındaki beyanlarını, soru kitapçığı kapak kısmına şerh düşmeli (kısa ve net ifadeler) ve altını imzalamalıdır.

 

06- Sınav materyallerini, muhafaza zarfına yerleştirmelidir.

 

UYARI: Adayın; yukarıda belirtilen sorumluluklarını yerine getirmekten imtina etmesi (yazılı ve kamera karşısında açıklama yapmak vb.) durumunda değerlendirici; diğer katılımcıları rahatsız etmemek için adayı sınav sahasından uzaklaştırmalı (sınav personeli/personelleri gözetiminde), kamera karşısına geçerek adayın numarasını ve ismini okuyarak, adayın sınavdan çekildiğini ve açıklama yapmaktan imtina ettiğini belirtmelidir. Bu hususu aynı zamanda soru kitapçığı üzerine şerh düşmeli ve imzalamalıdır.

 

İş sağlığı ve güvenliği

Adayların kendileri ve çevrelerindeki diğer kişileri riske atacak şekilde hareket etmeleri halinde Değerlendirici;

 

01- Derhal adayı uyaracaktır.

 

02- Adayı uyarma gerekçelerini; aday adı ve numarasını belirterek, kamera karşısında açık ve net ifadeler kullanarak beyan edecektir.

 

03- Uyarılar sonrasında tehlikeli hareket/davranışlara devam eden adayın/adayların;

 

A. Sınavını sonlandırılacak, sınav materyallerini (soru kitapçığı, proje vb.) geri alacaktır.

B. Diğer adayların konsantrasyonlarının bozulmaması için, söz konusu aday/adaylar diğer sınav personeli/personelleri gözetiminde sınav sahasından uzaklaştırılacaktır.

C. Değerlendirici, Kamera karşısına geçerek, yapılan uyarıya rağmen adayın tehlikeli hareket/davranışlara devam etmesi nedeniyle (tehlikeli hareket/davranışların neler olduğu belirtilecektir.) sadece uyarılan adayın sınavının sonlandırıldığını; aday numarası ve ismini beyan ederek, açık ve net ifadeler kullanarak beyan edecektir.

 

04- Adayların tamamını kapsayan bir tehlike/risk tespiti halinde (sınav sahası kaynaklı vb.) değerlendirici sınavı derhal sonlandıracak, Kamera karşısına geçerek, “adayların tamamını kapsayan iş sağlığı/güvenliği riskleri nedeniyle sınav sonlandırılmıştır” beyanı ve tehlike/risk açıklamalarını açık ve net ifadeler kullanarak yapacaktır. Bu durumda kamera beyanının yanı sıra P04-F01 UYGUNSUZLUK TUTANAĞI hazırlanacak ve derhal Yönetim Temsilcisi bilgilendirilecektir.

 

Test

Form Gönderimi

Tamam

Web Tasarım Teknobay