MYK itiraz/şikayet

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU İTİRAZ VE ŞİKÂYETLERİN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların amacı; 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince şikâyet ve itirazların incelenme usul ve esaslarını belirlemek olup, Mesleki Yeterlilik Kurumunun (Kurum) üçüncü kişileri ilgilendiren tüm işlem ve eylemleriyle ilgili itiraz ve şikâyetlerini kapsar.

(2) 15/10/2015 tarihli ve 29503 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde belirtilen itiraz ve şikayetler de bu usul ve esaslara tabidir.

 

İtiraz ve şikâyetlerin yapılması, değerlendirmesi ve sonuçlandırılması

MADDE 2 – (1) Gerçek ve tüzel kişiler Kurumun tüm işlem ve eylemlerine karşı itiraz ve şikâyetlerini 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 9/12/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında, 27.04.2004 tarihli ve 25445 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre, 20.01.2006 tarihli ve 26055 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile uygulamaya konulan “Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) – Doğrudan Başbakanlık” sistemini kullanarak yapabilirler.

(2) Yapılan itiraz ve şikâyetler Kurum Denetim Dairesi Başkanlığınca değerlendirilip sonuçlandırılır.

(3) Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi edinmek üzere yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvuru yapan adaylar, başvuru, sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerine yönelik itiraz ve başvurularını yetkilendirilmiş ilgili belgelendirme kuruluşuna yaparlar. Bu itiraz ve başvurulara ilişkin işlemler, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının Türk Akrediktasyon Kurumuna ve Kurum onaylatmış oldukları usul ve esaslarına göre yürütülür ve sonuçlandırılır.

 

Çeşitli ve son hükümler

Madde 3 – (1) Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunun 21.03.2012 tarihli ve 2012/23 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan İtiraz ve Şikâyetlerin Yapılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Bu usul ve esaslar Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

(3) Bu usul ve esasları Kurum Başkanı yürütür.

Test

Form Gönderimi

Tamam

Web Tasarım Teknobay