Belge Geçerlilik Süresinin Dolması

GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLAN MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİNİN YENİLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu usul ve esasların amacı; 5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında düzenlenen MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin geçerlilik süresi sonunda belge sahiplerinin mesleki yeterliliklerini sürdürüp sürdürmediklerinin tespit edilmesinde ve yeniden belgelendirilmelerinde izlenecek usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu usul ve esaslar, belgesini yenilemek isteyen MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahiplerinin ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının yerine getirmeleri gereken iş ve işlemleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu usul ve esaslar; 15.10.2015 tarihli ve 29503 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğine ve Ulusal Yeterliliklerin Güncellenmesi ve Yapılan Güncellemelerin Sınav ve Belgelendirme Süreçlerine Etkisinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Başvuru Sahibi: MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresinin sonunda belgesini yenilemek amacıyla yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına başvuru yapan kişiyi,

b) Belge: Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan kişi için düzenlenen MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini,

c) Belge Yenileme: MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi sonunda belge sahibinin mesleki yeterliliğini sürdürdüğünün tespit edilmesi ve mesleki yeterliliğini devam ettiren kişinin yeniden belgelendirilmesi faaliyetlerini,

ç) Kuruluş: Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşunu,

d) Kurum: Mesleki Yeterlilik Kurumunu,

e) Kurum Başkanı: Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanını,

f) Portfolyo: Bireyin mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerinin değerlendirilmesinde kullanılan; bireyin daha önce almış olduğu eğitimlere ve yapmış olduğu çalışmalara ilişkin kanıt ve kayıtları içeren dosyayı

g) Yönetim Kurulu: Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunu

ifade eder.

Belge yenileme faaliyetlerine ilişkin genel şartlar

MADDE 4- (1) Kuruluş belge yenileme işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğini; işbu Usul ve Esaslar ile yetki kapsamında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de belirtilen belge yenileme şartlarına uygun şekilde ilgili prosedürlerinde tanımlar. Belge yenileme için başvuru yöntemini ve başvuru evraklarını internet sitesinde yayımlar.

(2) Belge yenileme kapsamında bir ulusal yeterliliğin içerdiği ölçme-değerlendirme yöntemlerinden farklı bir yöntem (portfolyo değerlendirmesi, kapsamı daraltılmış teorik sınav, vb.) tanımlanmışsa; Kuruluş öncelikle ilgili belge yenileme yöntemini nasıl uygulayacağını tasarlar ve gerekliyse sınav içeriğini oluşturur. Tasarlanan uygulama ve oluşturulan sınav içeriği Kurumun onayına sunulur ve Kurumun uygun bulması hâlinde Kuruluş ilgili ulusal yeterlilik için belge yenileme faaliyetlerine başlar.

(3) Kuruluş belge vermiş olduğu kişilerin belge yenileme dönemi başladığında, söz konusu kişilere belgelerinin geçerlilik sürelerinin dolmak üzere olduğunu ve belge yenilemek için izlemeleri gereken adımları bildirir. Bildirim yöntemini (SMS, elektronik posta, vb.) Kuruluş belirler. İletişim bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmemiş kişilerle irtibata geçememesi durumunda Kuruluşun herhangi bir yükümlülüğü bulunmaz, talep edilmesi hâlinde Kuruluşun söz konusu kişilere bildirim yapmış olduğunu gösterir kanıt ve kayıtları Kuruma sunması yeterlidir.

(4) Belge yenilemeye hak kazanan başvuru sahibi tarafından belge masraf karşılığının Kuruluşa ödenmiş olduğu tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde Kuruluş, Kurumun belirlediği yönteme uygun şekilde başvuru sahibi için belge talebini Kuruma iletir.

(5) Belge yenileme sonucunda başvuru sahibi için yeni bir belge düzenlenir. Yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde belge yenileme kararının alındığı tarihtir. Belge yenileme kararı, mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden sonra da alınabilir.

 

Belge yenileme başvurusu

MADDE 5- (1) Başvuru sahibi belge yenileme başvurusunu, belgesini almış olduğu Kuruluşa yapabileceği gibi belgesinin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinin tamamında yetkilendirilmiş farklı bir Kuruluşa da yapabilir.

(2) Başvuru sahibi, başvuru yapacağı Kuruluşun ücret tarifesinde belirtilen belge yenileme başvuru ücretini veya belge yenileme sınav ücretini Kuruluşa öder ve Kuruluşun belirlediği yöntem ve kurallara uygun olarak istenen evrakları ilgili Kuruluşa iletir.

(3) Başvuru sahibi belge yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir. Başvuru dönemi; belgenin geçerlilik süresi beş yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden beş ay önce, belgenin geçerlilik süresi dört yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden dört ay önce, belgenin geçerlilik süresi üç yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden üç ay önce, belgenin geçerlilik süresi iki yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden iki ay önce başlar. Belge geçerlilik süresi belirtilen sürelerden farklı ise başvuru dönemi başlangıç tarihi Kurum tarafından belirlenir.

(4) Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

 

Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileme

MADDE 6- (1) Kuruluş, başvuru sahibinin sunmuş olduğu kanıtları ve/veya portfolyoyu ilgili prosedürleri çerçevesinde değerlendirir. Kanıtların ve/veya portfolyonun uygun ve yeterli bulunmaması hâlinde Kuruluş başvuru sahibinden eksiklikleri gidermesini ister.

(2) Kuruluş, kanıtları ve/veya portfolyosu uygun ve yeterli bulunan başvuru sahibi için belge yenileme kararı alır ve başvuru sahibinden belge masraf karşılığı tahsil eder.

(3) Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenilemek isteyen başvuru sahibi, mevcut belgesinin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinden farklı birimleri de yeni belgenin kapsamına eklemek isterse farklı birimlerin sınavlarına katılabilir. Kanıt ve/veya portfolyosunun uygun ve yeterli bulunması ve ayrıca sınavlarına girmiş olduğu birimlerde başarılı olması hâlinde başvuru sahibi için başarılı olduğu tüm birimleri içeren belge düzenlenir.

(4) Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileyen kişiler, sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden yararlanamazlar.

(5) Kanıt ve/veya portfolyo sunamayan başvuru sahibi ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen belge yenileme sınav(lar)ına girebilir. Sınav(lar)da başarılı olması hâlinde belge yenilemeye hak kazanır

 

Sınavla belge yenileme

MADDE 7- (1) Kuruluş, vermiş olduğu belgelerin geçerlilik tarihlerini ve talepleri göz önünde bulundurarak belgelerinin geçerlilik süresi dolmak üzere olan kişilerin belge yenilemesine imkân tanıyacak yeterli sayıda belge yenileme sınav(lar)ı açar.

(2) Belge yenileme sınav(lar)ının başvuru sahibinin belgesinin geçerlilik süresi tamamlanmadan önce uygulanması esastır. Başvuru sahibinin belgesinin geçerlilik süresinin sonunda başvuru yapması hâlinde sınav(lar) sürenin bitiminden sonraya sarkabilir. Bu gibi durumlarda Kuruluş başvurusunu uygun bulduğu kişi için düzenleyeceği sınav(lar)ı kişinin başvuru tarihinden itibaren en geç on iş günü içerisinde Kuruma bildirmelidir.

(3) Kuruluş, başvuru sahibinin sunmuş olduğu başvuru evraklarını ilgili prosedürleri çerçevesinde değerlendirir. Başvurusu uygun bulunan başvuru sahibi, ilgili ulusal yeterliliğin belge yenileme şartlarında belirtilen sınav(lar)a tabi tutulur. Sınav(lar)da başarılı olan başvuru sahibi için Kuruluş belge yenileme kararı alır ve başvuru sahibinden belge masraf karşılığı tahsil eder.

(4) Belge yenileme sınavlarının bir kısmından başarısız olmuş başvuru sahibi; başarısız olduğu sınav(lar)a aynı Kuruluşta girmesi hâlinde önceden başarılı olduğu sınav(lar)dan muaf tutulur, farklı bir Kuruluşta sınava girmek istemesi halinde ise sınavların tamamına tabi tutulur.

(5) Sınavla belge yenilemek isteyen kişiler, sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden daha önce yararlanmamış olmak şartıyla yararlanabilirler.

(6) İlk defa girdiği belge yenileme sınavında başarısız olan kişilere belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce ilave sınav ücreti alınmadan en az bir kez daha sınav imkânı Kuruluş tarafından sağlanır. Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ilk girdiği sınavda başarısız olan kişilere belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce ilave sınav ücreti alınmadan en az iki kez daha sınav imkânı Kuruluş tarafından sağlanır. Belgesinin geçerlilik süresinin son bir ayı içerisinde başvuru yapan kişilere ilave sınav hakkı sağlanmayabilir.

(7) Sınavlar sonucunda bir ulusal yeterlilikte yer alan birimlerin gruplandırılma alternatiflerinden herhangi birine ulaşan başvuru sahibi için başarılı olduğu gruplandırılma alternatifine göre aynı ulusal yeterlilikte belge düzenlenebilir.

 

Ulusal Yeterliliklerin Güncellenmesi Durumunda Belge Yenileme Faaliyetleri

MADDE 8- (1) Bir ulusal yeterlilik güncellenmiş ve başvuruyu alan Kuruluş yetkisini güncel ulusal yeterliliğe taşımışsa belge yenileme faaliyetleri güncel ulusal yeterliliğe göre gerçekleştirilir. Kuruluş yetkisini güncel ulusal yeterliliğe taşıyıncaya kadar belge yenileme faaliyetlerini yetki kapsamındaki ulusal yeterlilikte belirtilen şartlara göre gerçekleştirebilir.

(2) Bir ulusal yeterlilikte ilave ölçme-değerlendirme gerektiren değişiklik(ler) yapılması durumunda belge yenilemek isteyen başvuru sahibi yeterlilikte yapılan değişiklik(ler)e ve belirtilen şartlara uygun şekilde ölçme-değerlendirmeye tabi tutulur ve başarılı olması hâlinde belge yenilemeye hak kazanır.

(3) Bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını içeren birden fazla ulusal yeterlilik oluşturulması durumunda; başvuru sahibinin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması hâlinde başvuru sahibi için birden fazla belge düzenlenebilir.

(4) Birden fazla ulusal yeterlilik yürürlükten kaldırılarak yerine söz konusu ulusal yeterliliklerin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulması durumunda; başvuru sahibinin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması hâlinde başvuru sahibine yeni ulusal yeterlilikte belge düzenlenir.

(5) Bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulmaması durumunda; yürürlükten kaldırılan ulusal yeterlilikte daha önce belge almış kişiler belgelerinin geçerlilik sürelerinin sonunda belge yenileyemezler.

 

Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Bedeller

MADDE 9- (1) Belge yenileme faaliyetlerine ilişkin bedeller aşağıda belirtilmiştir:

a) Kuruluş; kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileme ücreti ve yetki kapsamında yer alan her bir ulusal yeterlilik için ayrı ayrı olacak şekilde sınavla belge yenileme ücretlerini belirler ve söz konusu ücretleri Kuruma bildirir. Kurumun onaylaması hâlinde belge yenileme ücretleri Kurumun ve Kuruluşun internet sitelerinde yayımlanır.

b) Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenilemede Kuruluş, başvuru sahibinden belge masraf karşılığı dışında ilave ücret talep edebilir. İlave ücret; kanıt değerlendirmesiyle belge yenilemede belge masraf karşılığının iki katını, kanıt ve portfolyo değerlendirilmesiyle belge yenilemede ise Kuruluşun ücret tarifesinde ilgili ulusal yeterlilik için belirtilen toplam sınav ücretinin yarısını aşamaz.

c) Belge yenilemeye hak kazanan başvuru sahibi belge masraf karşılığını belge yenileme kararını veren Kuruluşun hesabına yatırır. Kuruluş belge yenilemeye hak kazanan kişilerin belge basım talebini Kuruma iletmeden önce belge masraf karşılıklarını Kurum hesaplarına aktarır. Belge masraf karşılığının yatırıldığını gösteren doküman, belge yenilemeye hak kazanan kişilerin bilgileri ile birlikte Kuruma iletilir. Belge yenilemeye hak kazanamayan kişilerden belge masraf karşılığı alınmaz.

 

Yürürlük ve Yürütme

MADDE 10- (1) Bu usul ve esaslar Yönetim Kurulunun onayladığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 11- (1) Bu usul ve esasları Kurum Başkanı yürütür.

 

 

 

Test

Form Gönderimi

Tamam

Web Tasarım Teknobay