Belge Teşvikleri

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLER SINIFINDA YER ALAN MESLEKLERDE MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU KANUNU KAPSAMINDA MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALMAYA HAK KAZANAN KİŞİLERİN SINAV VE BELGE ÜCRETLERİNİN İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KARŞILANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların amacı; 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunun Ek 1 inci maddesi uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkartılacak tebliğlerde yer alan tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfındaki mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan kişilerin sınav ve belge ücretlerinin 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

 

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu usul ve esaslar, 4447 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu usul ve esaslarda geçen;

a) Aday : Ulusal yeterliliklere göre belgelendirilmek üzere başvuru yapan ve yeterliliğe giriş şartlarını taşıyan bireyi,

b) Başarılı Aday : Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak kazanan kişiyi,

c) Bakanlık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, ç) Banka : Bu usul ve esas kapsamındaki ödemeler için belirlenen Bankayı,

d) İŞKUR : Türkiye İş Kurumunu,

e) MYK : Mesleki Yeterlilik Kurumunu,

f) Sınav Ücreti : İşbu usul ve esaslarda tanımlanan tebliğlerin yayım tarihinden sonra yapılan sınav başvuruları için ödenen, yeterlilik birimlerinin toplam ücretini,

g) Tebliğ : 5544 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinde belirtilen ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin zorunlu olduğu meslekleri belirleyen tebliği,

ğ) YBK : MYK tarafından sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilen sınav ve belgelendirme kurum ve kuruluşlarını,

h) Yararlanıcı : Bakanlık tarafından 4447 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesine göre yayımlanan tebliğlerde yer alan meslekler kapsamında YBK’ler tarafından yapılan sınavlarda başarılı olup MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan ve bu destekten bir defaya mahsus olmak üzere yararlanacak kişiyi,

ifade eder.

 

Sınav ve Belge Ücretleri ile Yararlanıcı Bilgileri

MADDE 4 - (1) Adayların sınavları ilgili mevzuat dâhilinde YBK’ler tarafından gerçekleştirilir. Bu sınavlarda başarılı olup MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan ve bu usul ve esaslar kapsamında sınav ücreti ve belge masrafı karşılanabilen başarılı adayların bilgileri MYK tarafından belirlenen usullere uygun olarak YBK’ler tarafından MYK’ ye bildirilir.

(2) MYK’ ye bildirilecek bilgiler arasında; başarılı adayların adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, IBAN bilgisi, belgelendirildiği meslek, sınavını yapan YBK’ nın adı, varsa mobil telefon numarası ve sınava giriş tarihi ile MYK tarafından talep edilecek diğer bilgilere yer verilir.

(3) Başarılı adayların Kanun kapsamında yararlanma hakkının olup olmadığı, varsa daha önce bu haktan yararlanıp yararlanmadığı, kendisine ödenecek sınav ücretinin belirlenmiş olan tarifeye uygun olup olmadığı ve Bakanlar Kurulunca belirlenen üst sınırı aşıp aşmadığı MYK tarafından kontrol edilir.

(4) Sınav ücreti, yararlanıcı adına MYK tarafından belirlenen kurallara uygun olarak üçüncü bir kişi veya kuruluş tarafından da YBK’ lere ödenebilir. Bu ödemeler, nakit olabileceği gibi YBK tarafından da kabul edilmesi durumunda 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerde teminat olarak da gösterilebilir.

 

Yararlanıcıların Sınav ve Belge Ücretlerinin Fondan Karşılanması

MADDE 5 - (1) Yararlanıcılara ödenecek sınav ücretleri, meslekler itibarıyla Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen tutarı aşmamak üzere gerçek tutarı üzerinden MYK tarafından belirlenir. Sınav ücretinin Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen tutardan az olması halinde sınav ücretinin tamamı, fazla olması halinde ise Bakanlar Kurulu kararında belirtilen tutara göre ödeme yapılır.

(2) Sınav ücretinin üçüncü kişi veya kuruluş tarafından nakit olarak ödenmiş olması halinde yararlanıcıların sınav ücretleri bu usul ve esasta düzenlenen sınırlar dâhilinde YBK tarafından ödemeyi yapan kişi veya kuruluşa iade edilir. MYK, bu usul ve esasta düzenlenen sınırlar ve genel kurallar dâhilinde sunulacak belgeler sonrasında ilgili iade tutarlarını toplu olarak YBK’ ye aktarır.

(3) Sınav ücretinin MYK tarafından belirlenen kurallar dâhilinde üçüncü kişi veya kuruluş tarafından teminat olarak alınmış olması halinde, yararlanıcıların sınav ücretleri bu usul ve esasta düzenlenen sınırlar ve genel kurallar dâhilinde teminat veren üçüncü kişi veya kuruluşun YBK’ ya ödeme yapılmasına dair muvafakat yazısı ile sunulacak diğer belgeler sonrasında MYK tarafından YBK’ ye aktarılır.

(4) MYK, bir önceki aya ilişkin yararlanıcı sayısını, yararlanıcılara ödenecek sınav ücreti tutarı ile belge masrafları tutarını her ayın onuncu günü sonuna kadar İŞKUR’ a bildirir. Ayın onuncu gününün hafta sonu tatili veya resmi tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk işgünü İŞKUR’ a bildirilir.

(5) İŞKUR, MYK tarafından bildirilen tutarları bildirimin yapıldığı ayın onbeşinci günü MYK’nin bildireceği Banka hesabına aktarır. Ayın onbeşinci gününün hafta sonu tatili veya resmi tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk işgünü Banka hesabına aktarılır.

(6) Bu usul esas kapsamında sınav ücretleri ve belge masraflarına ilişkin ödemeler herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz.

(7) Yararlanıcılara ödenecek tutarlarda virgülden sonra kuruş hesabının ilk iki basamağı esas alınır.

(8) YBK’ler tarafından elektronik ortamda iletilen bilgilerin doğruluğundan ve mevzuatta belirlenen süreler içerisinde bildirilmesinden YBK’ler sorumludur. İŞKUR’a yapılan bildirimlerden, yanlış, yersiz ve hatalı yapılacak ödemelerden İŞKUR’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Hatalı ve Yanlış Ödemeler, Fona İade

MADDE 6 – (1) YBK’lerin hatalı veri girişi ve paylaşımı sebebiyle kişilere fazla ödeme yapılması halinde hatalı tutar genel hükümlere göre YBK’lerden tahsil edilir.

(2) Yararlanıcı tarafından YBK’lere verilen bilgilerin hatalı olması halinde yararlanıcıya YBK’ler tarafından bilgi verilerek düzeltme talep edilir.

(3) Bu madde uyarınca MYK Banka hesabına iade alınan hatalı ödemeler ile 5 inci maddenin 5 inci fıkrası kapsamında oluşabilecek kuruş farkları her ayın son iş gününde fonun banka hesabına MYK tarafından aktarılır. Ayın son iş gününün hafta sonu tatili veya resmi tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk işgünü aktarılır.

 

Protokol

MADDE 7 – (1) Bu usul ve esas dâhilinde yararlanıcılara ödemenin yapılacağı Banka ile MYK arasında bir protokol yapılır, ödemeler bu protokole göre gerçekleştirilir.

Tereddütlerin Giderilmesi

MADDE 8 – (1) Bu usul ve esasın uygulanmasında, yararlanıcılara ödenecek sınav ve belge ücretlerinin tespitinde ve MYK’ye YBK’ler tarafından yapılacak bildirimlerde ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye MYK yetkilidir.

 

Geçiş Hükümleri

MADDE 9– (1) 5544 sayılı Kanunun Ek 1inci maddesi kapsamında yayımlanan ilk tebliğin yayım tarihi olan 25/05/2015 tarihinden itibaren yapılan sınavlar kapsamında ödeme taleplerine ilişkin bildirimler YBK’ler tarafından Bakanlar Kurulu kararının çıkarıldığı ayı takip eden ayda MYK’ ye yapılır. Bu taleplere ilişkin ödemeler, yürürlüğünü müteakip yukarıdaki 5 inci madde hükümlerine göre gerçekleştirilir.

 

Yürürlük ve Yürütme

MADDE 10 - (1) Bu usul ve esaslar kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

(2) Bu usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

(3) Bu usul ve esaslar 02/03/2017 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU tarafından onaylanmıştır.

İlgi Yazının Video Ekleri

Test

Form Gönderimi

Tamam

Web Tasarım Teknobay